Vân Thuốc Nghẹ
Phát Thanh Từ 8:00 PM ET Ngày Thứ 2
Chương Trình Thực Hiện năm 2016

Tháng 1     
 Tháng 2     
     Tháng 3     
      Tháng 4    
      Tháng 5     
     Tháng 6    
     Tháng 7     
      Tháng 8    
     Tháng 9    
     Tháng 10     
      Tháng 11    
      Tháng 12     
Tuần 1 
Tuần 6
Tuần 10 
 Tuần 15
Tuần 19
Tuần 24
Tuần 28
Tuần 32 
Tuần 36Tuần 40
Tuần 45Tuần 49
Tuần 2
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 16
Tuần 20
Tuần 25
Tuần 29
Tuần 33
Tuần 37Tuần 41
Tuần 46
Tuần 50
 Tuần 3
Tuần 8
Tuần 12 
Tuần 17
Tuần 21
Tuần 26
Tuần 30
Tuần 34
Tuần 38Tuần 42Tuần 47
Tuần 51
 Tuần 4 
Tuần 9 
Tuần 13
Tuần 18
Tuần 22
Tuần 27
Tuần 31 
Tuần 35
Tuần 39 Tuần 43Tuần 48
Tuần 52
Tuần 5
  Tuần 14
 Tuần 23

 
 Tuần 44 Tuần 53 


Văn Học Nghệ Thuật
Phát Thanh Từ 2:30 PM ET Ngày Thứ 7
Chương Trình Thực Hiện năm 2016

Tháng 1     
 Tháng 2     
     Tháng 3     
      Tháng 4    
      Tháng 5     
     Tháng 6    
     Tháng 7     
      Tháng 8    
     Tháng 9    
     Tháng 10     
      Tháng 11    
      Tháng 12     
Tuần 1 
Tuần 6
Tuần 10 
 Tuần 15
Tuần 19
Tuần 24
Tuần 28
Tuần 32 
Tuần 36Tuần 40
Tuần 45Tuần 49
Tuần 2
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 16
Tuần 20
Tuần 25
Tuần 29
Tuần 33
Tuần 37Tuần 41
Tuần 46
Tuần 50
 Tuần 3
Tuần 8
Tuần 12 
Tuần 17
Tuần 21
Tuần 26
Tuần 30
Tuần 34
Tuần 38Tuần 42Tuần 47
Tuần 51
 Tuần 4 
Tuần 9 
Tuần 13
Tuần 18
Tuần 22
Tuần 27
Tuần 31 
Tuần 35
Tuần 39 Tuần 43Tuần 48
Tuần 52
Tuần 5
 Tuần 14
 Tuần 23

 
 Tuần 44 Tuần 53 Văn Học Nghệ Thuật
Phát Thanh Từ 2:30 PM ET Ngày Thứ 7
Chương Trình Thực Hiện năm 2015

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7   Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10   Tháng 11  Tháng 12
Tuần 1  Tuần 6 Tuần 10  Tuần 14 Tuần 18 Tuần 23  Tuần 27 Tuần 32  Tuần 36 Tuần 40Tuần 45  Tuần 49
Tuần 2  Tuần 7 Tuần 11  Tuần 15 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 28  Tuần 33Tuần 37 Tuần 41 Tuần 46 Tuần 50
 Tuần 3  Tuần 8 Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 25 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 38 Tuần 42 Tuần 47 Tuần 51
 Tuần 4  Tuần 9Tuần 13Tuần 17 Tuần 21 Tuần 26  Tuần 30 Tuần 35 Tuần 39 Tuần 43  Tuần 48  Tuần 52
Tuần 5


 Tuần 22
  Tuần 31

 Tuần 44

Văn Học Nghệ Thuật
Phát Thanh Từ 2:30 PM ET Ngày Thứ 7
Chương Trình Thực Hiện năm 2014

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7   Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10   Tháng 11  Tháng 12
Tuần 1  Tuần 6 Tuần 10  Tuần 14 Tuần 18 Tuần 23  Tuần 27 Tuần 32  Tuần 36 Tuần 40Tuần 45  Tuần 49
Tuần 2  Tuần 7 Tuần 11  Tuần 15 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 28  Tuần 33 Tuần 37 Tuần 41 Tuần 46 Tuần 50
 Tuần 3  Tuần 8 Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 25 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 38 Tuần 42 Tuần 47 Tuần 51
 Tuần 4  Tuần 9Tuần 13Tuần 17 Tuần 21 Tuần 26  Tuần 30 Tuần 35 Tuần 39 Tuần 43  Tuần 48  Tuần 52
Tuần 5


 Tuần 22
  Tuần 31

 Tuần 44Vận Hội Cho Dân Tộc
Phát Thanh Từ 9:00 PM ET Ngày Chủ Nhật
Chương Trình Thực Hiện năm 2016

Tháng 1     
 Tháng 2     
     Tháng 3     
      Tháng 4    
      Tháng 5     
     Tháng 6    
     Tháng 7     
      Tháng 8    
     Tháng 9    
     Tháng 10     
      Tháng 11    
      Tháng 12     
Tuần 1 
Tuần 6
Tuần 10 
 Tuần 15
Tuần 19
Tuần 24
Tuần 28
Tuần 32 
Tuần 36Tuần 40
Tuần 45Tuần 49
Tuần 2
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 16
Tuần 20
Tuần 25
Tuần 29
Tuần 33
Tuần 37Tuần 41
Tuần 46
Tuần 50
 Tuần 3
Tuần 8
Tuần 12 
Tuần 17
Tuần 21
Tuần 26
Tuần 30
Tuần 34
Tuần 38Tuần 42Tuần 47
Tuần 51
 Tuần 4 
Tuần 9 
Tuần 13
Tuần 18
Tuần 22
Tuần 27
Tuần 31
Tuần 35
Tuần 39 Tuần 43Tuần 48
Tuần 52
Tuần 5
 Tuần 14
 Tuần 23

 
 Tuần 44 Tuần 53 

Vận Hội Cho Dân Tộc
Phát Thanh Từ 9:00 PM ET Ngày Chủ Nhật
Chương Trình Thực Hiện năm 2015

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7   Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10   Tháng 11  Tháng 12
Tuần 1  Tuần 6 Tuần 10  Tuần 14 Tuần 18 Tuần 23  Tuần 27 Tuần 32  Tuần 36 Tuần 40Tuần 45  Tuần 49
Tuần 2  Tuần 7 Tuần 11  Tuần 15 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 28  Tuần 33 Tuần 37 Tuần 41 Tuần 46 Tuần 50
 Tuần 3  Tuần 8 Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 25 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 38 Tuần 42 Tuần 47 Tuần 51
 Tuần 4  Tuần 9Tuần 13Tuần 17 Tuần 21 Tuần 26  Tuần 30 Tuần 35 Tuần 39 Tuần 43  Tuần 48  Tuần 52
Tuần 5


 Tuần 22
  Tuần 31

 Tuần 44Vẻ Vang Dân Việt
Phát Thanh Từ 5:00 PM ET Ngày Chủ Nhật
Chương Trình Thực Hiện năm 2016

Tháng 1     
 Tháng 2     
     Tháng 3     
      Tháng 4    
      Tháng 5     
     Tháng 6    
     Tháng 7     
      Tháng 8    
     Tháng 9    
     Tháng 10     
      Tháng 11    
      Tháng 12     
Tuần 1 
Tuần 6
Tuần 10 
 Tuần 15
Tuần 19
Tuần 24
Tuần 28
Tuần 32 
Tuần 36Tuần 40
Tuần 45Tuần 49
Tuần 2
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 16
Tuần 20
Tuần 25
Tuần 29
Tuần 33
Tuần 37Tuần 41
Tuần 46
Tuần 50
 Tuần 3
Tuần 8
Tuần 12 
Tuần 17
Tuần 21
Tuần 26
Tuần 30
Tuần 34
Tuần 38Tuần 42Tuần 47
Tuần 51
 Tuần 4 
Tuần 9 
Tuần 13
Tuần 18
Tuần 22
Tuần 27
Tuần 31
Tuần 35
Tuần 39 Tuần 43Tuần 48
Tuần 52
Tuần 5
  Tuần 14
 Tuần 23

 
 Tuần 44 Tuần 53 

Vẻ Vang Dân Việt
Phát Thanh Từ 5:00 PM ET Ngày Chủ Nhật
Chương Trình Thực Hiện năm 2015

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7   Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10   Tháng 11  Tháng 12
Tuần 1  Tuần 6 Tuần 10  Tuần 14 Tuần 18 Tuần 23  Tuần 27 Tuần 32  Tuần 36 Tuần 40Tuần 45  Tuần 49
Tuần 2  Tuần 7 Tuần 11  Tuần 15 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 28  Tuần 33 Tuần 37 Tuần 41 Tuần 46 Tuần 50
 Tuần 3  Tuần 8 Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 25 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 38 Tuần 42 Tuần 47 Tuần 51
 Tuần 4  Tuần 9Tuần 13Tuần 17 Tuần 21 Tuần 26  Tuần 30 Tuần 35 Tuần 39 Tuần 43  Tuần 48  Tuần 52
Tuần 5


 Tuần 22
  Tuần 31

 Tuần 44Y Tế Thường Thức
Phát Thanh Từ 8:00 PM ET Ngày Thứ 6
Chương Trình Thực Hiện năm 2016

Tháng 1     
 Tháng 2     
     Tháng 3     
      Tháng 4    
      Tháng 5     
     Tháng 6    
     Tháng 7     
      Tháng 8    
     Tháng 9    
     Tháng 10     
      Tháng 11    
      Tháng 12     
Tuần 1 
Tuần 6
Tuần 10 
 Tuần 15
Tuần 19
Tuần 24
Tuần 28
Tuần 32 
Tuần 36Tuần 40
Tuần 45Tuần 49
Tuần 2
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 16
Tuần 20
Tuần 25
Tuần 29
Tuần 33
Tuần 37Tuần 41
Tuần 46
Tuần 50
 Tuần 3
Tuần 8
Tuần 12 
Tuần 17
Tuần 21
Tuần 26
Tuần 30
Tuần 34
Tuần 38Tuần 42Tuần 47
Tuần 51
 Tuần 4 
Tuần 9 
Tuần 13
Tuần 18
Tuần 22
Tuần 27
Tuần 31 
Tuần 35
Tuần 39 Tuần 43Tuần 48
Tuần 52
Tuần 5
  Tuần 14
Tuần 23 

 
 Tuần 44 Tuần 53 


Y Tế Thường Thức
Phát Thanh Từ 8:00 PM ET Ngày Thứ 6
Chương Trình Thực Hiện năm 2015

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7   Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10   Tháng 11  Tháng 12
Tuần 1  Tuần 6 Tuần 10  Tuần 14 Tuần 18 Tuần 23  Tuần 27 Tuần 32  Tuần 36 Tuần 40Tuần 45  Tuần 49
Tuần 2  Tuần 7 Tuần 11  Tuần 15 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 28  Tuần 33 Tuần 37 Tuần 41 Tuần 46 Tuần 50
 Tuần 3  Tuần 8 Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 25 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 38 Tuần 42 Tuần 47 Tuần 51
 Tuần 4  Tuần 9Tuần 13Tuần 17 Tuần 21 Tuần 26  Tuần 30 Tuần 35 Tuần 39 Tuần 43  Tuần 48  Tuần 52
Tuần 5


 Tuần 22
  Tuần 31

 Tuần 44Yểm Trợ Thương Phế Binh
Phát Thanh Từ 12:30 PM ET Ngày Thứ 7
Chương Trình Thực Hiện năm 2016

Tháng 1     
 Tháng 2     
     Tháng 3     
      Tháng 4    
      Tháng 5     
     Tháng 6    
     Tháng 7     
      Tháng 8    
     Tháng 9    
     Tháng 10     
      Tháng 11    
      Tháng 12     
Tuần 1 
Tuần 6
Tuần 10 
 Tuần 15
Tuần 19
Tuần 24
Tuần 28
Tuần 32 
Tuần 36Tuần 40
Tuần 45Tuần 49
Tuần 2
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 16
Tuần 20
Tuần 25
Tuần 29
Tuần 33
Tuần 37Tuần 41
Tuần 46
Tuần 50
 Tuần 3
Tuần 8
Tuần 12 
Tuần 17
Tuần 21
Tuần 26
Tuần 30
Tuần 34
Tuần 38Tuần 42Tuần 47
Tuần 51
 Tuần 4 
Tuần 9 
Tuần 13
Tuần 18
Tuần 22
Tuần 27
Tuần 31 
Tuần 35
Tuần 39 Tuần 43Tuần 48
Tuần 52
Tuần 5
  Tuần 14  Tuần 23

 
 Tuần 44 Tuần 53 

Yểm Trợ Thương Phế Binh
Phát Thanh Từ 12:30 PM ET Ngày Thứ 7
Chương Trình Thực Hiện năm 2015

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7   Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10   Tháng 11  Tháng 12
Tuần 1  Tuần 6 Tuần 10  Tuần 14 Tuần 18 Tuần 23  Tuần 27 Tuần 32  Tuần 36 Tuần 40Tuần 45  Tuần 49
Tuần 2  Tuần 7 Tuần 11  Tuần 15 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 28  Tuần 33 Tuần 37 Tuần 41 Tuần 46 Tuần 50
 Tuần 3  Tuần 8 Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 25 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 38 Tuần 42 Tuần 47 Tuần 51
 Tuần 4  Tuần 9Tuần 13Tuần 17 Tuần 21 Tuần 26  Tuần 30 Tuần 35 Tuần 39 Tuần 43  Tuần 48  Tuần 52
Tuần 5


 Tuần 22
  Tuần 31

 Tuần 44


Y Học Á Châu
Phát Thanh Từ 8:00 PM ET Ngày Thứ 2
Chương Trình Thực Hiện năm 2016

Tháng 1     
 Tháng 2     
     Tháng 3     
      Tháng 4    
      Tháng 5     
     Tháng 6    
     Tháng 7     
      Tháng 8    
     Tháng 9    
     Tháng 10     
      Tháng 11    
      Tháng 12     
Tuần 1 
Tuần 6
Tuần 10 
 Tuần 15
Tuần 19
Tuần 24
Tuần 28
Tuần 32 
Tuần 36Tuần 40
Tuần 45Tuần 49
Tuần 2
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 16
Tuần 20
Tuần 25
Tuần 29
Tuần 33
Tuần 37Tuần 41
Tuần 46
Tuần 50
 Tuần 3
Tuần 8
Tuần 12 
Tuần 17
Tuần 21
Tuần 26
Tuần 30
Tuần 34
Tuần 38Tuần 42Tuần 47
Tuần 51
 Tuần 4 
Tuần 9 
Tuần 13
Tuần 18
Tuần 22
Tuần 27
Tuần 31
Tuần 35
Tuần 39 Tuần 43Tuần 48
Tuần 52
Tuần 5
  Tuần 14
Tuần 23 


 
 Tuần 44 Tuần 53 

Y Học Á Châu
Phát Thanh Từ 8:00 PM ET Ngày Thứ 2
Chương Trình Thực Hiện năm 2015

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7   Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10   Tháng 11  Tháng 12
Tuần 1  Tuần 6 Tuần 10  Tuần 14 Tuần 18 Tuần 23  Tuần 27 Tuần 32  Tuần 36 Tuần 40Tuần 45  Tuần 49
Tuần 2  Tuần 7 Tuần 11  Tuần 15 Tuần 19 Tuần 24 Tuần 28  Tuần 33 Tuần 37 Tuần 41 Tuần 46 Tuần 50
 Tuần 3  Tuần 8 Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 25 Tuần 29 Tuần 34 Tuần 38 Tuần 42 Tuần 47 Tuần 51
 Tuần 4  Tuần 9Tuần 13Tuần 17 Tuần 21 Tuần 26  Tuần 30 Tuần 35 Tuần 39 Tuần 43  Tuần 48  Tuần 52
Tuần 5


 Tuần 22
  Tuần 31

 Tuần 44