Sau khi phát thanh từ DC từ tháng 12-1997 nhiều đồng hương từ nhiều nơi trên thế giới đã yêu cầu chương trình phát thanh nầy được phát lại những than2 pho